PASTABA: Kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Prašome atidžiai ją perskaityti ir susipažinti.
Jei nesutinkate su toliau nurodytomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis ir mums neteikti savo asmens duomenų. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

1. Bendrosios nuostatos:

Ispanijos lietuvių bendruomenė (ILB) / Asociación de Lituanos en España, registruota adresu Calle Pisuerga 5, 28002 Madridas, Ispanija, (toliau – ILB, Duomenų valdytojas arba Mes), norime, kad bendradarbiaudami su mumis žinotumėte, kaip mes naudojame informaciją, ir būdus, kuriais galite išsaugoti savo privatumą.
Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kokius asmens duomenis renkame ir kodėl, kaip juos naudojame, kokius pasirinkimus siūlome, įskaitant tai, kaip tokius duomenis pasiekti ir atnaujinti.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Ispanijos lietuvių bendruomenė (ILB) / Asociación de Lituanos en España
Įmonės kodas G84560853
C/Pisuerga, 5, 28002 Madridas (Ispanija)
el. paštas: labas@lituanos.es

Banko sąskaita: Caixabank ES22 2100 9439 1102 00114186
PayPal sąskaita: paypal.me/IspanijosLB

ILB rūpi jūsų privatumas, todėl skirkite laiko susipažinti su mūsų praktika ir, jei kils klausimų, susisiekite su mumis aukščiau nurodytais kontaktais. Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Ispanijos Karalystės teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

2. Kokiu tikslu renkame ir tvarkome informaciją apie jūsų asmens duomenis?

Mes užtikriname, kad informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai Jus identifikuoti (toliau – asmens duomenys), naudojame tik teisėtais tikslais, įsitikinę, kad jūs suteikėte savo sutikimą naudoti šiuos asmens duomenis mūsų nustatytiems tikslams arba turėdami kitą teisinį pagrindą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (pvz., vykdydami sutartį su jumis, teisės aktų reikalavimų pagrindu teikdami duomenis teisėsaugos institucijoms ir kt.). Duomenis tvarkome laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Ispanijos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, galiojančių pagrindinių duomenų tvarkymo principų, ypač duomenų minimizavimo principo ir kitų norminiuose aktuose pateiktų reikalavimų. Renkame duomenis, siekdami veikti efektyviai ir siūlyti Jūsų poreikius geriausiai atitinkančius paslaugas, bendradarbiavimo tikslais, dėl ILB vykdomų projektų, siekdami pradėti ar tęsti jau vykdomą veiklą. Asmens duomenys gavus jūsų sutikimą arba patiems juos pateikus taip pat tvarkomi siekiant pateikti pasiūlymus prisijungti prie mūsų bendruomenės ir tapti registruotu ILB nariu. Informaciją apie jūsų asmens duomenis taip pat naudojame informavimui apie mūsų veiklą ar naujienas, komunikacijos tikslais, reklamos pateikimui per socialinių tinklų platformas, paieškos sistemas ar kitas reklamos platformas, priskiriant reklamą tikslinei auditorijai.

3. Kaip gauname jūsų asmens duomenis?

Mes renkame Jūsų asmens duomenis tiesiogiai keletu būdų, pvz., kai Jūs pateikiate mums savo asmeninę informaciją, el. paštu, telefonu, registruodamiesi mūsų svetainėse, naudodami mūsų programėlėmis, teikdami užklausas, pateikdami savo gyvenimo aprašymą ar motyvacinį laišką.

4. Kokius asmens duomenis mes renkame ir naudojame?

Bendrai mūsų renkami duomenys gali būti skirstomi į šias duomenų kategorijas: Informacija, kurią mums pateikiate. Pagrindiniai duomenys, tarp jų vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta. Duomenys, gauti remiantis Jūsų sutikimu ir apibrėžti tuo metu, kai sutikimas buvo pateiktas: gimimo data, šeimos padėtis. Jūsų naudotojo vardas, el. pašto adresas ir bet kokia kita informacija, kurią sutinkate bendrinti su mumis.
Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.
Mes specialiai nerenkame ir netvarkome asmeniškai identifikuojamos informacijos iš asmenų, kurie yra jaunesni nei norminiuose aktuose nustatyto amžiaus, suteikiančio teisę dirbti savarankiškai. Mes gerbiame tokių asmenų teises ir, prireikus teikti Paslaugas, prašome su mums susisiekti to asmens tėvus ar globėjus.

5. Kaip mes saugome Asmens duomenis?

Mes naudojame tinkamas technines ir organizacines priemones, leidžiančias apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie Jūsų asmens duomenų. Surinkta informacija yra laikoma tik tiek, kiek to reikalauja teisės aktai ir tik tol, kol įgyvendiname pirmiau minėtus tikslus, kuriems rinkome arba gavome Jūsų asmens duomenis. Surinkta informacija yra reguliariai peržiūrima ir trinama, jei tampa neaktuali. Nuasmenintų duomenų saugojimui netaikomi apribojimai, tačiau ir juos mes saugome tik tol ir tik tiek, kiek reikia. Galime dalintis surinkta informacija su kompetentingomis institucijomis, kaip to reikalauja teisės aktai. Informacija gali būti teikiama valstybės institucijoms ar atitinkamoms tarnyboms. Informacija yra pateikiama ir tais atvejais, kai yra pagrindas manyti, jog asmeninė informacija yra pateikiama neteisėtai. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad informacija apie registruotus narius būtų teisinga ir aktuali. Todėl skatiname ILB narius informuoti mus apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus.

6. Kam galime perduoti (bendrinti) Jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenis galime perduoti patikimoms trečiosioms šalims: Teisėsaugos ir kitoms institucijoms, jeigu atskleisti Jūsų asmens duomenis reikalaujama pagal įstatymus, teisėtą valdžios institucijų/pareigūnų nurodymą ar teismo sprendimą.

7. Kokios jūsų teisės?

Turite šias teises: Susipažinti su savo asmens duomenimis, kreipdamiesi su prašymu patvirtinti, kad tvarkome jūsų asmens duomenis, norėdami gauti duomenų kopiją ar suteikti informaciją;
Prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
Prašyti sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymą, jei yra tvarkomi neteisėtai, nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriems buvo surinkti, kai nebenorite, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros neteisėto intereso tikslais.
Vieną kartą per metus informacija apie asmens duomenis pateikiama nemokamai. Užklausą galima pateikti elektroniniu paštu arba registruotu paštu įmonės buveinės adresu. Jeigu kreipiamasi daugiau nei vieną kartą per metus dėl tokios informacijos pateikimo, mokestis už šios informacijos pateikimą negali viršyti tokios informacijos pateikimo sąnaudų.
Apie mokesčio privalomumą informuosime jus iš anksto, prieš atsakant į jūsų pateiktą atsakymą ar užklausą.

8. Kaip galima sužinoti apie šios Privatumo politikos pasikeitimus?

Esant poreikiui, mes galime keisti šią Privatumo politiką, paskelbdami atnaujintą informaciją mūsų interneto svetainėje ir kituose mūsų komunikacijos kanaluose. Maloniai prašome Jus aplankyti šią skiltį ir susipažinti su aktualia Privatumo politikos redakcija prieš naudojantis mūsų interneto kanalais.

9. Kaip su mumis susisiekti?

Paklausimai dėl informacijos apie tvarkomus duomenis gali būti teikiami valdybailb@gmail.com, taip pat kitais aukščiau nurodytais kontaktais. Atsakymą stengsimės pateikti kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jei tik dėl klausimo apimties nebus reikalingas papildomas laikas. Jei toks laikas būtų reikalingas, jus nedelsdami informuosime ir nurodysime to priežastis.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Facebook
LinkedIn
Instagram